Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 662
Lượt truy cập trong tuần: 454
Lượt truy cập trong tháng: 102853
Lượt truy cập trong năm: 188727
Tổng số truy cập: 2836921

TIN TỨC SỰ KIỆN TIN TỨC SỰ KIỆN

Sáp nhập 04 phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Hạ Đình, Kim Giang là cần thiết, khách quan
Ngày đăng 28/03/2024 | 18:09  | Lượt xem: 118

Thực hiện quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương, Thành phố; tính đến thời điểm hiện nay, quận Thanh Xuân có 09/11 đơn vị hành chính cấp phường (09 phường có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn đơn vị hành chính tương ứng theo quy định) không đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 22/9/2022.

Nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Đề án sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, sắp xếp ĐVHC cấp phường thành ĐVHC đô thị cùng cấp: Nhập 04 phường thành 02 phường, giảm 02 phường, cụ thể:

Một là, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Xuân Nam (có diện tích tự nhiên là 0,31 km2, đạt 5,64% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 16.311 người, đạt 108,74% so với tiêu chuẩn) vào phường Thanh Xuân Bắc (có diện tích tự nhiên là 0,49 km2, đạt 8,91% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 23.642 người, đạt 157,61%  so với tiêu chuẩn).

Kết quả sau sắp xếp, phường mới với diện tích tự nhiên 0,80 km2 (đạt 14,55% so với tiêu chuẩn). Quy mô dân số 39.953 người (đạt 266,35% so với tiêu chuẩn). Tên gọi ĐVHC sau khi sắp xếp là phường Thanh Xuân Bắc.

Hai là, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Kim Giang (có diện tích tự nhiên là 0,23 km2, đạt 4,18% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 14.998 người, đạt 99,99% so với tiêu chuẩn) vào phường Hạ Đình (có diện tích tự nhiên là 0,70 km2, đạt 12,73% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 19.635 người, đạt 130,90% so với tiêu chuẩn).

Kết quả sau sắp xếp, phường mới với diện tích tự nhiên 0,93 km2 (đạt 16,91% so với tiêu chuẩn). Quy mô dân số là 34.651 người (đạt 231,01 % so với tiêu chuẩn). Tên gọi ĐVHC sau khi sắp xếp là phường Hạ Đình.

Việc sắp xếp các ĐVHC cấp phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn tại địa phương; chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán,... góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả của chính quyền cơ sở, tinh giản biên chế, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức để phục vụ Nhân dân tốt hơn. 

Bên cạnh đó, việc sắp xếp các ĐVHC cấp phường tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, khoáng sản để phát triển; tránh đầu tư xây dựng dàn trải... xây dựng quận Thanh Xuân phát triển bền vững, từng bước hiện đại./.