Danh sách Thủ tục Hành chính Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
2 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
3 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
4 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
5 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung binh giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
6 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
7 Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
8 Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
9 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
10 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
11 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
12 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
13 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
14 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhận, người đại điện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
15 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
16 Chuyển trẻ em đang chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
17 Quyết định quản lý cai nghiệm ma túy tự nguyện tại gia đình Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
18 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội - Xã Phường
19 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Nội vụ - Xã Phường
20 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Nội vụ - Xã Phường