Danh sách Thủ tục Hành chính Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - Xã Phường
2 Sát nhập chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - Xã Phường
3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - Xã Phường
4 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - Xã Phường
5 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo - Xã Phường
6 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
8 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
9 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
13 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân cấp quận Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
14 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp quận Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Hỗ trợ chi phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
16 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
17 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
18 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
19 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
20 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng lao động – thương binh và xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội